درس چهاردهم کتاب اول

توجه: این درس شما را از حضور در کنار یک مدرس باتجربه بی نیاز نخواهد کرد و صرفا به جهت تشویق هنرجویان برای یادگیری اصولی موسیقی، زیر نظر یک مدرس توانمند نگاشته شده است.
در صورتی که درس های قبلی را نخوانده اید اینجا کلیک نمایید.

اهداف: آشنایی با نت “لا” در روی سیم چهارم، آشنایی با خط اتحاد، توانایی اجرای چهار نت با یک خط اتصال

نت “لا” اولین نت بعد از نت “سل” بر روی سیم چهارم است که با انگشت اول گرفته می شود.

جایگاه این نت در پایین ترین نطقه ی خطوط حامل و زیر دو خط کمکی است.

تمرین اول:

در میزان اول یک ضرب نت “سل” را با آرشه ی راست بر روی سیم چهارم و مجددا یک ضرب دیگر نت”سل” را با آرشه چپ بر روی همان سیم اجرا نموده و در آخر به دلیل اینکه دو ضرب نت “لا” در میزان اول و دو ضرب دیگر نت “لا” در میزان دوم با یک علامت خط اتحاد به هم متصل شده اند، چهار ضرب آرشه را بر روی نت “لا” کشیده و در پایان میزان دوم دو ضرب سکوت میکنم. تمام این مراحل در دو میزان بعدی تکرار میگردد.

تمرین دوم:

تمرین دوم را ابتدا بدون خط اتصال و با آرشه های مجزا می نوازیم و پس از یادگیری کامل، همه ی نت های میزان اول را با یک آرشه و نت های میزان دوم را با آرشه ی مجزا اجرا کرده و این روال تا آخر ادامه می دهیم. بنابراین تمرین دوم بدین شکل اجرا می گردد:
در میزان اول ابتدا یک ضرب نت “سل” که در روی سیم چهارم واقع شده و سپس یک ضرب نت “لا” در روی همان سیم و با انگشت اول و در ادامه باز یک ضرب نت “سل” روی سیم چهارم و مجددا یک ضرب نت “لا” روی همان سیم اجرا می کنیم.
میزان دوم دو ضرب نت “دو” روی سیم سوم و مجددا دو ضرب دیگر نت “دو” روی همان سیم.
میزان سوم عینا همان میزان اول است که تکرار شده.
میزان چهارم را میتوان یک سکانس بالاتر از میزان دوم فرض نمود، یعنی دو ضرب نت “ر” و مجددا دو ضرب دیگر نت “ر” در روی سیم سوم.
میزان پنجم نیز عینا همان میزان اول است که تکرار شده.
میزان ششم باز یک سکانس بالاتر از میزان چهارم است که دو ضرب نت “می” و مجددا دو ضرب دیگر نت “می” در روی سیم سوم.
میزان هفتم هم دقیقا تکرار میزان اول است.
میزان هشتم دو ضرب نت “فا” و مجددا دو ضرب دیگر نت “فا”.
میزان های بعدی نیز تکرار میزان های خط اول است که به صورت سکانس سکانس رو به پایین حرکت میکند.
میزان نهم تکرار میزان اول است
میزان دهم دو ضرب نت “می” و مجددا دو ضرب دیگر نت “می”.
میزان یازدهم تکرار میزان اول است.
میزان دوازدهم دو ضرب نت “ر” و مجددا دو ضرب دیگر نت “ر”.
میزان سیزدهم دو ضرب نت “دو” و سپس دو ضرب سکوت.

موسیقی ملل

باتوجه به اینکه موسیقی یک زبان جهانیست و حد و مرزی را برای آن نمی توان قائل شد، در هر دوره ی آموزشی برای آشنایی بیشتر هنرجویان با موسیقی کشورهای دیگر، یک قطعه با نام موسیقی ملل آورده شده است.

-ریتم اجرا در ریتم باکس: ۳۱
-برای مشاهده ی درس های بعدی کلیک نمایید.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

-- بارگیری کد امنیتی --