1397/07/16

آداب موسیقی

-هیچوقت بدون هماهنگی قبلی از کسی درخواست اجرای موسیقی نکنید. -یک هنرمند را صرفا برای اجرای موسیقی به منزلتان دعوت نکنید. -هنگام اجرای موسیقی از میهمانان […]