برچسب: استادکسایی

  • یک قطره اشک

    استاد حسن کسایی می گوید: روزی پیر مردی که استاد موسیقی بود و اهل ایتالیا، در مجلسی رو به حاضران کرد و گفت: موسیقی شما یک قطره است و موسیقی ما یک دریا استاد نظام وفا در جمع حاضر بود. در پاسخ این استاد فرنگی گفت: بله، موسیقی ما یک قطره اشک شور است و…

× 09339626002