برچسب: اهمیت نت خوانی

  • اهمیت نت خوانی

    برای نوازنده ای که قطعه ای در سطح تکنیک خود تمرین می کند، بهره گیری از نت خوانی راهی است که او را قادر میسازد تا بسیاری از نواقص کار خود را برطرف نماید. اکسان دادن های بی مورد به بعضی از نتها، کشیدن بیش از اندازه یک نت، عدم شناسایی موتیف های مختلف و…

× 09339626002