1398/02/17

بتهوون

یک نت را غلط نواختن بی اهمیت است، بدون احساس نواختن غیرقابل بخشش است. بتهوون
1397/10/05

بتهوون

یک نت راغلط نواختن یک نت را غلط نواختن بی اهمیت است، بدون احساس نواختن غیرقابل بخشش! بتهوون
× واتساپ فروشگاه