2019/05/07

بتهوون

یک نت را غلط نواختن بی اهمیت است، بدون احساس نواختن غیرقابل بخشش است. بتهوون
2018/12/26

بتهوون

یک نت راغلط نواختن یک نت را غلط نواختن بی اهمیت است، بدون احساس نواختن غیرقابل بخشش! بتهوون
× 09339626002