2017/07/07

اخلاق هنری

جامعه ایران، بخصوص جامعه هنری ایران و به شکل خاص تر، جامعه موسیقی ایرانیان سالهاست که به خاطرخصلت بد و منفور بدگوئی و بدخواهی برخی از […]
× 09339626002