2018/06/06

‍ پنج اثـر درمانی موسیقی

-غلبه بر تنش عضلانی استرس و فشار روزانه اغلب بر سلامتی ما تاثیر می گذارد. به عنوان مثال، وقتی در مقابل کامپیوتر می نشینیم ، عضلات پشت، گردن، و شانه  درد می گیردـ موسیقی می تواند اثر […]
× 09339626002