2018/06/20

استاد عبدالباسط

استاد عبدالباسط درحال نواختن عود. وی به دستگاه های موسیقی ایرانی تسلط کامل داشت.
× 09339626002