1397/09/17

دیرند

مقدار زمانی که صدای موسیقایی ادامه می یابد را دیرند Duration (مدت) می گویند. توالی دیرندها ریتم را بوجود می آورد. asoa.ir
× واتساپ فروشگاه