2019/01/02

آنچه نوازندگان قبل از اجرا باید بدانند

اکثر نوازندگان و خوانندگان نسبت به این موضوع بی توجه هستند که کیفیت آکوستیکی هر سالن با سالن دیگر متفاوت است. نباید انتظار داشت که یک […]
× 09339626002