برچسب: سیم اول ویلن

  • درس شانزدهم(کتاب اول)

    درس شانزدهم (کتاب اول) توجه: این درس شما را از حضور در کنار یک مدرس باتجربه بی نیاز نخواهد کرد و صرفا به جهت تشویق هنرجویان برای یادگیری اصولی موسیقی، زیر نظر یک مدرس توانمند نگاشته شده است. در صورتی که درس های قبلی را نخوانده اید اینجا کلیک نمایید. اهداف: آشنایی با نت “دو”…

  • درس هفدهم (کتاب اول)

    درس هفدهم (کتاب اول) توجه: این درس شما را از حضور در کنار یک مدرس باتجربه بی نیاز نخواهد کرد و صرفا به جهت تشویق هنرجویان برای یادگیری اصولی موسیقی، زیر نظر یک مدرس توانمند نگاشته شده است. در صورتی که درس قبلی را نخوانده اید اینجا کلیک نمایید. اهداف: آشنایی با نت های “ر”…

× 09339626002