برچسب: شنونده

  • استاد فرامرز پایور

    موضوع شنیدن موسیقی فوق العاده مطلب مهمی است و شما به عنوان موسیقی دان و نوازنده این وظیفه را دارید که شنوندگان خود را تربیت کنید. شما بایستی به آنها یاد دهید که چگونه بشنوند. من نمی گویم که در مجلس ساز نزنید چون موسیقی ما موسیقی مجلسی است. تمام بزرگان ما در مجلس ها…

× 09339626002