موسیقی و رشد مغزی

۱۳۹۷/۰۶/۲۰

رشد مغزی با موسیقی

متخصصین اعصاب به کنترل رشد و  رفتار مغزی در ۳۷ گروه از کودکان در مناطقی محروم از لس آنجلس پرداختند. این کودکان به آموزش هایی مانند […]