2018/12/09

نواک

زیر و بمی صدا در یک رنگ صوتی را نواک pitch( پِچ ) گویند و در موسیقی نواک به معنای درکی است که گوش شنونده از زیر و بم […]
× 09339626002