برچسب: چی گوش میدی

  • چی گوش میدی؟!

    نتایج تحقیقات پژوهشگران ثابت می کند سلیقه پسران جوان، بیش تر به سمت موسیقی هایی می رود که وجه مشترک تمام شان «القای ناامیدی» است. متاسفانه نوع آهنگ های مورد پسند جوانان و نوجوانان ما به کلی وارد فضاهای مسمومی شده که نیازمند تامل بیشتری در این زمینه است. این نوع موسیقی ها را میتوان…

× 09339626002