درس ششم(کتاب اول)

توجه: این درس شما را از حضور در کنار یک مدرس باتجربه بی نیاز نخواهد کرد و صرفا به جهت تشویق هنرجویان برای یادگیری اصولی موسیقی، زیر نظر یک مدرس توانمند نگاشته شده است.
در صورتی که درس های قبلی را نخوانده اید اینجا کلیک نمایید.

اهداف: آشنایی با فواصل سوم، تقویت انگشتان در گرفتن فواصل سوم

فواصل به فاصله مابین دو نت گویند؛ برای مثال فاصله هر نت با خودش فاصله اول، هر نت تا نت بعدی فاصله دوم مانند نت “دو” و “ر” یا نت “ر” و “می”، فاصله ی هر نت تا دو نت بعدتر از خودش فاصله سوم مانند نت “دو” و “می” یا نت “ر” و “فا” …
در این درس ابتدا نحوه ی اجرای فواصل سوم را یاد گرفته و سپس به تدریج در درس های آینده با فواصل بزرگتر نیز آشنا می گردیم.

تمرین اول:

در این تمرین نت “دو” را با فاصله ی سوم آن یعنی نت “می” اجرا می کنیم. که میزان اول دو ضرب “دو” و سپس دو ضرب “می” اجرا میگردد، میزان دوم تکرار میزان اول بوده و در میزان سوم یک ضرب “دو” و سپس یک ضرب “می” و دوباره یک ضرب “دو” و سپس یک ضرب “می” و در میزان آخر نیز دو ضرب “دو” و سپس دو ضرب سکوت اجرا میگردد. دقت نمایید که برای رفتن از نت “دو” به نت “می” باید همزمان هر دو انگشت اول و دوم را جاگذاری نمود، یعنی همزمان نت های “ر” و “می” را باهم گرفته و آرشه می کشیم.

تمرین دوم:

این تمرین مشابه تمرین اول هست با این تفاوت که جای نت های “دو” و “می” را به ترتیب نت های “ر” و “فا” پر کرده اند. دقت شود که در این تمرین از جایی که خط زیر نت ها شروع شده(از نت “ر” ) نباید انگشت از روی آن نت برداشته شود که در این تمرین نت “ر” نباید تا انتهای خط برداشته شده و “می” و “فا” را نیز باید همزمان با هم جاگذاری کرد.

تمرین سوم:

این تمرین ترکیبی از تمرین اول و دوم هست، بدین صورت که در میزان اول یک ضرب “دو” و سپس یک ضرب “می” و دوباره یک ضرب “دو” و سپس یک ضرب “می” اجرا میشود، در میزان دوم یک ضرب “ر” و سپس یک ضرب “فا” و دوباره یک ضرب “ر” و سپس یک ضرب “فا” اجرا میگردد. میزان سوم همانند میزان اول عینا تکرار شده و میزان چهارم نیز همانند میزان دوم، با این تفاوت که سومین نت آن دو ضربی شده است. خط دوم این تمرین نیز همانند خط اول بوده و تنها نت آخر آن بجای فا تبدیل به “دو” شده است.

ماهی:

این قطعه صرفا برای تقویت انگشتان در گرفتن فواصل دوم و سوم نوشته شده تا هنرجو با توانایی بیشتری درس های آینده را شروع نماید.

ریتم اجرا در ریتم باکس: ۳۱

اتود:

asoa.ir

آهنگ های متناسب با این درس:

۱- هی وی لرزانه(آهنگ مشترک کردی و لری)

جهت رفتن به درس هفتم اینجا کلیک نمایید.

1 Comment

  1. Asal گفت:

    عالی

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

-- بارگیری کد امنیتی --