به شدت نواخت یک نت موسیقی نوانس(Nuance) گفته می‌شود.
نوازنده یا خواننده از طریق علایم مشخصی شدت اجرای نت را کنترل می‌کند که برای مثال علائم زیر را میتوان نام برد:
p: پیانو(به معنی ضعیف)
pp: پیانیسیمو (ضعیف‌تر)
ppp: پیانیسیسیمو(خیلی ضعیف)
f: فورته (قوی)
ff: فورتیسیمو(قوی‌تر)
fff: فورته‌ سیسیمو(خیلی قوی)
mf: متسو فورته(نیمه قوی)
fp: فورته پیانو(نیمه قوی)

× 09339626002